Vedtægter

VEDTÆGTER FOR 

ISLEVDAL HAVEFORENING                       

§ 1

Navn og hjemsted 

Stk. 1 Foreningens navn er: H/F Islevdal. 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune.


§2

Formål 

Stk. 1 Foreningens formål er at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr.nr. 5c Ejby By, Glostrup sogn, i overensstemmelse med de bestemmelser der er lagt til grund for området, samt indholdet i nærværende vedtægter og vedtægterne for kolonihaveforbundet for Danmark. 

Stk. 2 Foreningen og dens medlemmer er medlem af Kolonihavernes Fællesrepræsentation. Foreningen og dens medlemmer skal, så længe det er et ufravigeligt krav, tillige være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, kreds Hovedstaden Vest. Nærværende bestemmelse er at tinglyse som byrde på foreningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark. 

Stk. 3 Nærværende vedtægter regulerer forholdene vedrørende optagelse og opsigelse af medlemmer, haveforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, betaling af afgifter mv. 

Stk. 4 Foreningen skal gennem sin bestyrelse sikre, at bestemmelser i en på området vedtaget byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration o.l. overholdes og respekteres af de i foreningen optagede medlemmer. 

§3

Optagelse af medlemmer 

Stk. 1 Som medlem optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden får brugsret til en have. 

Stk. 2 Ethvert medlem skal på købstidspunktet have fast og lovlig bopæl i Hovedstadsregionen og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. 

Stk. 3 Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. 

Stk. 4 Ved indgåelsen af enhver aftale om brugsret udstedes en brugsretskontrakt, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for aftalen om brugsret. 

Stk. 5 Ved underskrivelsen af brugsretskontrakten skal samtidig erlægges et kapitalindskud efter bestemmelserne i § 4. 

Stk. 6 Hvert medlem kan højst erhverve én have og kan – så længe foreningen er medlem af kolonihaveforbundet for Danmark - ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under kolonihaveforbundet for Danmark. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion. 

§4

Optagelsesgebyr og Kapitalindskud 

Stk. 1 Ved salg opkræves et salær til dækning af juridisk bistand. 

Stk. 2 Ved optagelse som medlem af foreningen indbetales et kapitalindskud, svarende til haveloddens andel af foreningens formue pr. 31. december året før optagelsen. Foruden indbetaling af kapitalindskud betaler et nyt medlem også for erhvervelse af bygninger m.m. på grunden jf. § 9. 

Stk. 3 Indskuddet forfalder til kontant betaling ved brugsretskontraktens underskrivelse. 

Stk. 4 Hvis et medlem udtræder af foreningen, og den pågældende have samtidig overdrages til et nyt eller eksisterende medlem, tilbagebetales indskuddet senest en måned efter udtrædelsesdagen, jf. dog § 9. Hvis udtræden sker uden at det udtrædende medlems have samtidig overdrages til et nyt eller eksisterende medlem, skal indskuddet tilbagebetales senest en måned efter at et nyt eller eksisterende medlem har overtaget haven, jf. dog § 9. 

Stk. 5 Det erlagte indskud kan ikke af tredjemand gøres til genstand for retsforfølgning, idet ordningens formål taler afgørende imod at udlæg tillades, jf. rpl. § 514 stk. 2. 

§5

Hæftelse 

Stk. 1 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede forpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne. 

Stk. 2 Et udtrædende medlem eller medlemmets bo hæfter for forpligtelsen i stk. 1 indtil et nyt godkendt medlem har overtaget haven, og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 

§6

Brugsretsafgift 

Stk. 1 Størrelsen af brugsretsafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.v., der er godkendt af generalforsamlingen efter forelæggelse fra bestyrelsen. 

Stk. 2 Brugsretsafgiften består af et fast kvartalsvis beløb. Brugsretsafgiften der forfalder 1. februar dækker månederne januar til marts og så fremdeles. Herudover kan generalforsamlingen fastsætte et engangsbeløb til arbejder i foreningen, herunder kloakarbejder, vandledningsnedlæggelse mv. Engangsbeløbet er på samme måde som brugsretsafgiften en pligtig ydelse i henhold til aftalen om brugsret. 

Stk. 3 Brugsretsafgiften forfalder til betaling hver den første i måneden. Er forfaldsdagen en helligdag, lørdag eller grundlovsdag udskydes betalingen dog til førstkommende hverdag. Betalingen anses for rettidig når den modtages senest 3 hverdage efter forfaldsdagen eller når denne hverdag er en lørdag den følgende mandag. 

Stk. 4 Brugsretsafgiften betales via kontooverførsel/PBS. Såfremt der betales via girokort opkræves et administrationsgebyr. Størrelsen reguleres af generalforsamlingen. 

Stk. 5 Betales brugsretsafgiften eller andre pengeydelser ikke rettidigt fremsender bestyrelsen straks påkravsskrivelse, for hvilken der kan kræves et gebyr i overensstemmelse med lejelovgivningens regler, pt. kr. 255,00. Det skyldige beløb forrentes med den til hver en tid gældende procesrente i henhold til rentelovens regler. 

Stk. 6 Påkrav kan underskrives af foreningen bestyrelsen, administrator eller den bestyrelsen bemyndiger dertil. 

Stk. 7 Betales brugsretsafgiften eller andre pengeydelser ikke senest 14 dage efter at påkrav som nævnt i stk. 5 er afsendt eller fremsat, kan der gås frem efter nærværende vedtægters § 7. 

Stk. 8 Foreningen kan for ethvert krav mod et medlem søge sig fyldestgjort i vedkommende medlems havelod og den på havelodden værende bebyggelse, beplantning mv., forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse tinglyses pantstiftende. 

§7

Ophævelse af aftale om brugsret 

Stk. 1 Foreningens bestyrelse kan foretage ophævelse af den indgåede aftale om brugsret, såfremt brugsretsafgift eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt senest 14 dage efter at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. 

Stk. 2 Det er en forudsætning for ophævelsen, at påkravet er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og at det udtrykkeligt er angivet, at aftalen om brugsret kan ophæves såfremt restancen ikke betales inden udløbet af den angivne frist. 

Stk. 3 Foreningens bestyrelse kan endvidere ophæve den indgåede aftale om brugsret såfremt; 

 . medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens påtale fortsætter dermed, 

 . brugeren af en havelod eller dennes husstand er til væsentlig gene eller ulempe for foreningen og dens medlemmer, 

 . medlemmet ejer mere end én have i foreningen eller – såfremt foreningen stadig er medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, Hovedstaden Kreds Vest, - er medlem af en anden haveforening, jf. § 3 stk. 7, 

 . medlemmet i væsentlig grad misrøgter havelodden eller groft tilsidesætter bestemmelser som er pålagt området udefra, f.eks. i en lokalplan, eller 

 . groft tilsidesætter foreningens til hver en tid gældende vedtægter eller ordensbestemmelser. 

Stk. 4 Bestyrelsen fremsender påkrav som nævnt i stk. 1 forinden ophævelse efter stk. 3 iværksættes. I påkravet skal angives, at gentagelse af forseelsen og/eller undladelse af at berigtige forholdet vil medføre ophævelse af aftalen om brugsret. 

Stk. 5 Uanset ophævelsen har medlemmet pligt til at svare brugsretsafgift samt andre pligtige ydelser indtil havelodden er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven indtil fraflytning. 

Stk. 6 Medlemmet skal senest 3 måneder efter ophævelsen af aftalen om brugsret have fjernet eller afhændet sin bebyggelse. Såfremt dette ikke er sket, eller såfremt afhændelsen er i strid med bestemmelserne herom, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes ved en umiddelbar fogedforretning. 

Herefter bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage have og bebyggelse, og på hvilke vilkår overtagelsen skal ske. 

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes til vurderingsprisen kan bestyrelsen afhænde bebyggelsen bedst muligt, herunder ved auktion. 

Ved slutafregning til medlemmet kan fratrækkes alle udgifter forbundet med ophævelsen og afhændelsen, herunder udgifter til advokat, brugsretsrestance mv. 

Stk. 7 Afgår et medlem ved døden er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige brugsretskontrakten med et for medlemmet gældende opsigelsesvarsel. Dog gælder at følgende personer har ret til at fortsætte aftalen om brugsret: 

 . en efterlevende ægtefælle/registeret partner, medmindre foreningen sandsynliggør at den har vægtige grunde til at modsætte sig, 

 . en person med hvem afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, under forudsætning af at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet og at den pågældende efter foreningens skøn har taget direkte del i havens pasning mv., 

 . slægtninge i op- og nedstigende linje. 

Stk. 8 Stk. 5 og 6 gælder tilsvarende for opsigelse efter stk. 7. 

§8

Ændring af brugsret 

Stk. 1 Generalforsamlingen kan ændre brugsrettens omfang, hvis det er af væsentlig betydning for foreningen. Beslutningen skal træffes ved enstemmighed. 

Stk. 2 Såfremt der gås frem efter stk. 1 påhviler det foreningen at reetablere hække, beplantning, skure o.l. 

§9

Overdragelse af havelod 

Stk. 1 Et medlem kan alene overdrage sin havelod gennem foreningen. Inden overdragelsen skal der foretages en vurdering og værdiansættelse. Der anvendes de af Kolonihaveforbundet for Danmarks udstedte retningslinjer herfor. 

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter på hvilke vilkår salget sker. Der anvendes den af Kolonihaveforbundet for Danmarks udarbejdede overdragelsesaftale med de deri fastsatte vilkår. 

Stk. 3 Hvis bebyggelsen overholder gældende forskrifter, har medlemmet ret til at sælge bygningen til den som foreningen godkender til at træde ind i aftalen om brugsret. 

Stk. 4 Indbetaling af købesummen (kapitalindskud+vurdering+løsøre) sker til deponeringskonto. Men af betalingen til sælger skal køber fradrage kr. 5.000 (2012), som indsættes direkte på foreningens bankkonto. Beløbet reguleres årligt efter nettoprisindekset. Et eventuelt overskydende beløb i sælgers favør udbetales til denne når endeligt regnskab over forbrugsudgifter mv. er godkendt af bestyrelsen. 

§10

Generalforsamlingen 

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent. 

2) Beretning. 

3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 

4) Indkomne forslag. 

5) Godkendelse af budget. 

6) Valg af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Formand er på valg i ulige år. Kasserer er på valg i lige år.  

7) Valg af uafhængig administrator 

8) valg af intern revisor og suppleant 

9) Valg af vurderingsudvalg 

10) Fastsættelse af takster, gebyrer mv., jf. §§ 4 stk. 1, 6 stk. 4, 9 stk. 5 og 11 stk. 13-15 

11) Eventuelt 

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere hvis generalforsamlingen skriftligt stiller krav herom med angivelse af dagsorden. 

Stk. 4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst 14 dages varsel fra begæringens modtagelse. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. 

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 28. februar i det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 6 Forslag kan kun behandles på generalforsamlingen hvis de er nævnt i indkaldelsen. 

Stk. 7 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt stille forslag og lade sig repræsentere af en rådgiver har ethvert medlem og dennes myndige husstand. Rådgiver har ikke tale- og stemmeret. Administrator og revisor samt personer indbudt af bestyrelsen har taleret. Dog har medlemmer der er i restance til haveforeningen, ikke ret til at stille forslag, og har ikke tale- eller stemmeret. 

Stk. 8 Hver havelod har 1 stemme. Fuldmagt kan gives til medlemmets ægtefælle/registrerede partner, et myndigt husstandsmedlem eller at andet medlem. Et medlem kan kun afgive 1 stemme i henhold til fuldmagt. 

Stk. 9 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand. 

Stk. 10 Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal - medmindre der skal stemmes om: 

1) Vedtægtsændringer 

2) Optagelse af kollektive lån 

3) Ændringer i brugsrettigheder eller 

4) Haveforeningens opløsning, 

i hvilke tilfælde det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men har 2/3 af de afgivne stemmer stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som, uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. 

§11

Bestyrelsen 

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 2 Bestyrelsen består af 3 personer der vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen vælgeren repræsentant til kredsen blandt bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne.  

Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. 

Stk. 4 Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne. Medlemmerne kan rette henvendelse til bestyrelsen via e-mail. 

Stk. 5 Generalforsamlingen vælger suppleanter til bestyrelsen, der vælges for en 2-årig periode med angivelse af deres indbyrdes rækkefølge. 

Stk. 6 Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan vælges ejere af havelodder, disses ægtefæller/registrerede partnere samt myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges én repræsentant fra hver havelod, medmindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen. 

Stk. 7 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Såfremt bestyrelsen som følge af et eller flere medlemmers fratræden ikke kan suppleres op med det nødvendige antal suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af suppleanter. Sådanne suppleringsvalg gælder alene for resten af de fratrådtes valgperiode. 

Stk. 8 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt denne eller en person som bestyrelsesmedlemmet er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have en personlig, økonomisk eller anden særinteresse i sagens afgørelse. 

Stk. 9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når det skønnes nødvendigt. 

Stk. 10 Afbud til bestyrelsesmøder skal så vidt muligt ske senest dagen før mødets afholdelse. Udebliver et medlem af bestyrelsen fra 3 på hinanden følgende møder uden anmeldt, lovligt forfald, udgår vedkommende af bestyrelsen, og første suppleant indkaldes, jf. stk. 5. 

Stk. 11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 eller flere af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 

Stk. 12 Alle ind- og udbetalinger til og fra foreningen skal ske elektronisk. Kassereren og foreningen må ikke have rede penge liggende, og der findes ingen kontantkasse. 

Stk. 13 Bestyrelsesmedlemmers omkostninger og udlæg i forbindelse med varetagelse af foreningens daglige drift dækkes af foreningen, herunder omkostninger til telefon, kørsel mv. Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

Stk. 14 Bestyrelsens medlemmer modtager et fast, årligt honorar, der fastlægges af generalforsamlingen. Honoraret fastlægges i henhold til det pågældende bestyrelsesmedlems arbejdsbyrde, og skal være ens for alle medlemmer, idet formanden og kassereren dog kan tillægges et højere honorar. Honorarerne skal medtages som en del af årsregnskabet. 

Stk. 15 Det årlige honorar er ikke til hinder for, at der kan ske særskilt aflønning for konkrete opgaver, f.eks. bogføringsopgaver eller opkrævningsarbejde. 

§12

Tegningsregel 

Stk. 1 Foreningen forpligtes ved underskrift af kasserer, som kan råde over kort og netbank til foreningens bankkonti. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

§13

Regnskab og revisorer 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

Regnskabet skal før fremlæggelse på generalforsamlingen underskrives af den valgte interne revisor, jf. stk. 3, samt underskrives og godkendes af bestyrelsen samt den eksterne administrator jf. stk. 2. 

Stk. 2 Administrator skal ikke revidere regnskabet, men dog afgive en erklæring på regnskabet. Ekstern administrator vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. 

Stk. 3 Foruden en uafhængig ekstern administrator, vælger generalforsamlingen én intern revisor for en to-årig periode. Herudover vælger generalforsamlingen én intern revisorsuppleant for en et-årig periode. 

Stk. 4 Den interne revisor har til opgave at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de eventuelle bemærkninger, som regnskabet måtte give anledning til. Herudover foretager den interne revisor mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. 

§14

Foreningens opløsning 

Stk. 1 Hvis foreningen gyldigt opløses, og dette skyldes at foreningens virke overgår til andet haveområde, overføres foreningens formue til den forening som viderefører det nye haveområde. Det nye haveområde indtræder i enhver henseende i de forpligtelser, som den opløste forening havde overfor medlemmerne. 

Stk. 2 Hvis opløsningen skyldes at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, udpeges 2 likvidatorer af generalforsamlingen med 2/3 flertal. 

Stk. 3 Likvidatorerne må ikke være medlemmer af foreningen. 

Stk. 4 Likvidatorerne forestår udbetaling af forudbetalt brugsretsafgift mv., med fradrag af såvel foreningens som medlemmernes gæld. Eventuel formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret på tidspunktet for haveforeningens opløsning. 

Stk. 5 Foreningen kan ikke opløses så længe medlemskab af Kolonihaveforbundet for Danmark og Kolonihaveforbundets kreds Hovedstaden Vest er gældende. 

§15

Ordensbestemmelser 

Stk. 1 Til hvert medlem udleveres haveforeningens til hver en tid gældende ordensbestemmelser, der skal overholdes af medlemmer, disses husstand samt haveforeningens gæster. 

Samtidig med vedtagelsen af denne vedtægt ophæves foreningens vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamling i år 2000. 


Senest revideret efter generalforsamling 12.04.2023 

m.f.b. trykfejl